<<
Μετάφραση Α'
Μετάφραση Β'
>>
<Ἰσοκράτους, Περί Εἰρήνης 70>

Ἣν γὰρ μετὰ μυρίων ταλάντων οὐχ οἷοί τ” ἦμεν διαφυλάξαι, πῶς ἂν ταύτην ἐκ τῆς παρούσης ἀπορίας κτήσασθαι δυνηθεῖμεν, ἄλλως τε καὶ χρώμενοι τοῖς ἤθεσιν οὐχ οἷς ἐλάβομεν, ἀλλ” οἷς ἀπωλέσαμεν αὐτήν; Ὡς τοίνυν οὐδὲ δέξασθαι διδομένην τῇ πόλει συμφέρει, δοκεῖτέ μοι τάχιστ” ἂν ἐκεῖθεν καταμαθεῖν. Μᾶλλον δὲ καὶ περὶ τούτων βούλομαι μικρὰ προειπεῖν· δέδοικα γὰρ μὴ διὰ τὸ πολλοῖς ἐπιτιμᾶν δόξω τισὶν προῃρῆσθαι τῆς πόλεως κατηγορεῖν.